Cele i zadania publiczne


Podstawowym celem SP ZOZ w Sławkowie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjenta oraz wszystkich innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia pacjenta lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Podstawowe cele zakładu realizowane są w następujących obszarach:

1. Opieki podstawowej poprzez:

 • Udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy oraz nauki,
 • Udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo- leczniczych(opieka ambulatoryjna), a w przypadku obłożonej choroby w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa.

2. Opieki specjalistycznej poprzez:

 • Udzielanie świadczeń uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,
 • Udzielanie uzupełniających indywidualnych świadczeń leczniczych, konsultacji medycznych w opiece ambulatoryjnej oraz opiece domowej,
 • Prowadzenie rehabilitacji leczniczej

3. Opieki stomatologicznej

4. Opieki nad pracownikami zakładów pracy, poprzez;

 • Bieżący nadzór i współudział w nadzorze zapobiegawczym nad stanem sanitarnym zakładów pracy,
 • Prowadzenie oceny zdrowotnej stanowisk pracy,
 • Prowadzenie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych oraz kontrolnych),
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne mające związek z wykonywaną pracą.

5. Opieki zdrowotnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli oraz dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół.

6. Rehabilitacji zawodowej poprzez:

 • Udzielanie poradnictwa aspekcie możliwości przekwalifikowania i zatrudnienia inwalidów,
 • Udzielania świadczeń zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

7. Orzecznictwa o stanie zdrowia.

8. Szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

9. Promocję zdrowia i działania prozdrowotne.(wykonywanie określonych programów prozdrowotnych na zlecenie).

Wykonując zadania statutowe SP ZOZ współdziała z:

1. Narodowym Funduszem Zdrowia, oddział w Katowicach,

2. Innymi zakładami opieki zdrowotnej,

3. Wojewódzką oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,

4. Samorządem lokalnym,

5. Organizacjami społecznymi i fundacjami,

6. Związkami zawodowymi,

7. Podmiotami medycznymi,

8. Starostwem powiatowym.


Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  23‑01‑2013 12:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek , w dniu:  23‑01‑2013 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2013 17:23:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie