Deklaracja zgodnosci


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) zwanej u Nas w skrócie Elektroniczną Skrzynką Podawczą ESP, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość (kontakt opcjonalnie dostępny na BIP „Dla słabosłyszących” na górnym pasku menu BIP).

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

  2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.

  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zachęcamy do skorzystania z wniosku elektronicznego, możliwego do wypełnienia i wysłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dostępnego na Naszych stronach internetowych.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia, wszystkie od ulicy PCK. Wejście od  strony budynku policji jest najwygodniejsze aby dojść się do poradni ginekologicznej, rehabilitacji, okulistyki  punktu pobrań a także poradni stomatologicznej, chirurgicznej i laryngologicznej  oraz 2 gabinetów lekarzy POZ. Wejście główne prowadzi do  rejestracji i gabinetu pielęgniarki POZ. W tym rejonie znajdują się również kolejne gabinety lekarzy POZ i gabinet zabiegowy. Wejście od strony osiedla prowadzi do punktu szczepień dla dzieci. Z uwagi na trwający stan epidemii pacjenci udający się do poradni specjalistycznych, rehabilitacji, punktu pobrań i gabinetu zabiegowego oraz na szczepienia  p/Covid-19  korzystają z wejścia od strony budynku policji. Pacjenci  zgłaszający się po odbiór dokumentów korzystają z wejścia głównego.

Rejestracja/recepcja znajduje się w holu  na prawo od  głównego wejścia.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w okolicy rejestracji/recepcji.

Przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane niedaleko wejścia od strony osiedla.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż.

Budynek SPZOZ jest budynkiem parterowym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma również oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Na terenie SPZOZ istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim złozeniu odpowiedniego wniosku w terminie powyżej  3 dni roboczych.W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w SPZOZ w Sławkowie, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej,lub poprzez złożenie druku w rejestracji. Formularz dostępny poniżej w załączniku.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019.04.05.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024.03.27.

Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: redaktor główny BIP

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Plik doc Formularz zgłoszeniowy
12‑04‑2021 09:09:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

31‑03‑2021 15:01:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑03‑2024 10:37:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie