Prawo i Administracja


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie działa na podstawie;

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej,(Dz. U.z 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r NR 152 poz.1223 z późn.zm.)

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r, NR 157 poz. 1240 z pozn zm.)

4. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późń.zm.)

5. Statutu nadanego przez podmiot tworzący-Radę Miejską w Sławkowie.(aktualny statut dostepny jest w zakładce status prawny)

6. Innych przepisów dotyczących SP ZOZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sławkowie, ul. PCK 3;
 2. Inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest Pan Sergiusz Kunert e-mail:iod@spzoz-slawkow.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. a)rejestracji dla realizacji świadczenia,

   b)przygotowania do wizyty, badania, zabiegu,

  c) upoważnienia do odbioru badań, dokumentacji medycznej, recept w imieniu osoby, której dane dotyczą

  d) upoważnienia do informowania o stanie zdrowia

  e) przeprowadzenia badania , diagnostyki, realizacji niezbędnych procedur medycznych, udzielenie świadczenia medycznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzanie o ochronie danych.

  f) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej

  g) raportowania procedur medycznych w celu rozliczenia udzielonych świadczeń z NFZ,

  h) rozliczenia usług

  i) prowadzenia obowiązkowych czynności statystycznych

  j) komunikacji z pacjentem

 5. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
 6. Dane osobowę będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pan zobowiązana/y jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.
Informacja wytworzona przez:
Agata Grzebinoga , w dniu:  23‑01‑2013 12:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2023 08:54:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive